برنامه و بودجه

تعداد بازدید:۷۹۲

نام : عسگر

نام خانوادگی: قلی پور

سمت : مسئول برنامه و بودجه دانشگاه

شماره تماس:044319599000 داخلی 105

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹