کارگزینی هیات علمی

تعداد بازدید:۱۲۴۸

نام : رحیمه

نام خانوادگی : نجفی باغچه جوقی

سمت : کارگزینی هیئت علمی

مدرک تحصیلی : لیسانس

شماره تماس : 04431959900 داخلی 120

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۹