کارشناس دانشجویی

تعداد بازدید:۱۳۲۴

نام : میرجعفر

نام‌خانوادگی : علی‌پور

سمت : کارشناس دانشجویی و مسئول برگزاری دوره های ضمن خدمت

مدرک ورشته تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره تماس : 04431959900 داخلی 123

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۸