معاون فرهنگی و دانشجویی

تعداد بازدید:۲۳۶۲

نام : سید ابوالقاسم 

نام خانوادگی : موسوی

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی

تلفن : 31959900 - 044 داخلی 126

 

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸