حوزه ریاست

۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۶ کد : ۱۰۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۰۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

عکس

1

دکتر سعید مرادی

رئیس واحد

031959900 داخلی 207

2

دوستعلی ابراهیم زاده

مسئول روابط عمومی

031959900 داخلی 159

3

اصغر تاروردی زاده

گزینش

031959900 داخلی 156

4

بختیار کاظم زاده

حراست

031959900 داخلی 124

5 حسن پیراحمدی
 
انتظامات

04431959900 داخلی 139

 

6 علی اکبری انتظامات 04431959900 داخلی 139
7 توحید آقاپور انتظامات 04431959900 داخلی 139
8 صمد باقرزاده انتظامات 04431959900 داخلی 139
9 عسگر قلی پور برنامه و بودجه 04431959900 داخلی 105  
10 حسین تقی پور دفتر ریاست 04431959900 داخلی 151

نظر شما :